“I organize DNA for leaders so that mutual friendships are created and so that leaders know that they are not alone.” 
~ Apostel Gerard Worm

Founder Apostle Gerard Worm

 
On many of my travels to various countries I met many leaders. Good leaders who knew loneliness, no friendships among leaders, because one saw a competitor in the other. But also bad leadership, due to lack of insights, training or leaders who deliberately abused the believers for themselves. I saw incompetence among leaders, but also deliberate manipulation.

In early 2000 I had regular conferences/crusades in various places in the south of India. Where indeed many people came. Over time, sometime in 2004, God's Spirit began to speak clearly to me that I should focus on leadership. If I could encourage, equip the leaders, the effect would be greater and my body wouldn't get so tired after every campaign. The relevant leaders could then take it back to their congregation and encourage their congregation members. That way I would reach a lot more people, including the leaders, which would be of great value.

In 2019 I spoke for the first time with a leader in the Netherlands about my plans. Organizing leadership meetings in the Netherlands. This person Apostle Paulette from Powerhouse Eindhoven encouraged me to do that. I thought I'd wait a little longer, a few years. Until I heard that she had already communicated it to certain leaders, and I realized that I really couldn't go back. Sometimes you need someone to push you. On that basis, I then made a decision to hold the 1st in Eindhoven in November 2019. to go to a leaders' meeting in the Netherlands, a few months after that I also started in Suriname, and we are currently also orienting ourselves in Belgium 

Oprichter Apostel Gerard Worm

  

Op velen van mijn reizen naar diverse landen kwam ik velen leiders tegen. Goede leiders die eenzaamheid kende, geen vriendschappen onder leiders, dit omdat men een concurrent in de ander zag. Maar ook slecht leiderschap, dit vanwege gebrek aan inzichten, opleiding of leiders die bewust de gelovigen misbruikte voor zichzelf. Ik zag onbekwaamheid onder leiders , maar ook bewuste manipulatie. 

Begin 2000 had ik regelmatig conferenties/crusades in diverse plaatsen in het zuiden van India. Waar weliswaar velen mensen naar toe kwamen. Naar verloop van tijd ergens in 2004 begon Gods Geest duidelijk tot mij te spreken, dat ik mij moest toeleggen op het leiderschap. Als ik de leiders kon bemoedigen, kon toerusten, dan zou het effect groter zijn en mijn lichaam zou naar iedere campagne niet zo vermoeid worden. De desbetreffende leiders zouden het dan weer kunnen meenemen naar hun gemeente, en hun gemeenteleden dan weer kunnen bemoedigen. Op die manier zou ik veel meer mensen bereiken, inclusief de leiders, wat van grote waarde zou zijn. 

In 2019 sprak ik voor het eerst met een leider in Nederland omtrent mijn plannen. Het organiseren van leidersmeetings in Nederland. Deze persoon Apostel Paulette van Powerhouse Eindhoven bemoedigde mij om dat te doen. Zelf dacht ik nog even te wachten, een paar jaar. Totdat ik hoorde dat zij het al had medegedeeld aan bepaalde leiders, en ik besefte dat ik eigenlijk niet meer terug kon. Soms heb je iemand nodig die je pust. Op grond daarvan heb ik toen een besluit genomen om in November 2019 in Eindhoven de 1e. leidersmeeting in Nederland te gaan, enkele maanden daarna ben ik daarmee ook gestart in Suriname, en zijn wij op dit moment ook bezig om ons te oriënteren in België. 

Created with Sketch.